Algemene voorwaarden

Home


1. Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en
opdrachten tot levering van goederen c.q. arrangementskaarten door Stichting Wieërter
Brandslang Evenemente, welke hebben plaatsgevonden of tot stand zijn gekomen via de
online webshop van Stichting Wieërter Brandslang Evenemente en de consument.
1.2. Door het verstrekken van een opdracht, alsook door aanvaarding van een door Stichting
Wieërter Brandslang Evenemente gedaan aanbod, aanvaardt consument steeds en
uitsluitend de toepasselijkheid van deze voorwaarden, onder uitdrukkelijke uitsluiting van
haar eventuele eigen algemene voorwaarden.
1.3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien en voor
zover Stichting Wieërter Brandslang Evenemente deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft
aanvaard. De afwijking en/of aanvulling heeft uitsluitend betrekking op de levering ter
zake waarvan die aanvaarding heeft plaatsgevonden.
1.4. Ook een e-mail bericht geldt in deze algemene voorwaarden als een schriftelijke
verklaring.
1.5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over consumentenkoop wordt
bedoeld: de koop die wordt gesloten tussen consument en Stichting Wieërter Brandslang
Evenemente met betrekking tot arrangementskaarten, waarbij de consument een natuurlijk
persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
2. Aanbod en aanvaarding
2.1 Alle aanbiedingen door of namens Stichting Wieërter Brandslang Evenemente op welke
wijze dan ook gedaan (mondeling, schriftelijk, elektronisch, digitaal etc.), zijn vrijblijvend en
gelden zolang de voorraad strekt.
2.2 Stichting Wieërter Brandslang Evenemente is bevoegd elk aanbod binnen vijf werkdagen
na ontvangst van de aanvaarding van de wederpartij te herroepen. Stichting Wieërter
Brandslang Evenemente heeft het recht aanbiedingen van de website te verwijderen en
van levering af te zien.
2.3 Indien de aanvaarding van de wederpartij, ook indien slechts op ondergeschikte punten,
afwijkt van het aanbod van Stichting Wieërter Brandslang Evenemente, komt geen
overeenkomst tot stand, doch heeft dat te gelden als een aanbod van de wederpartij.
2.4 Een aanbod van de wederpartij wordt eerst geacht door Stichting Wieërter Brandslang
Evenemente te zijn aanvaard indien en zodra Stichting Wieërter Brandslang Evenemente
dit schriftelijk heeft bevestigd.
2.5 Aanbiedingen en/of offertes van Stichting Wieërter Brandslang Evenemente gelden niet
voor nabestellingen of nieuwe bestellingen.
2.6 Wederpartij heeft een aanbod van Stichting Wieërter Brandslang Evenemente aanvaard
indien hij op de website van Stichting Wieërter Brandslang Evenemente zijn
accountgegevens (klantgegevens) heeft ingevuld en een bestelling heeft geplaatst.
2.7 Na een door wederpartij gedane bestelling zendt Stichting Wieërter Brandslang
Evenemente een orderbevestiging, voorzien van een factuur.
3. Prijs
3.1 Stichting Wieërter Brandslang Evenemente hanteert de prijzen zoals deze vermeld zijn op
de website, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De op de website
genoemde prijzen zijn inclusief B.T.W. en exclusief bezorgkosten.
3.2 Stichting Wieërter Brandslang Evenemente is gerechtigd om af te zien van levering mits de
prijs van het bestelde artikel op de website niet goed is ingevoerd. Stichting Wieërter
Brandslang Evenemente zal de klant z.s.m. een bericht sturen, en in overleg met de klant
het eventuele betaalde bedrag meteen retour storten.
4. Betaling
4.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden vóór
de overeengekomen vervaldatum, uitsluitend door storting of overmaking op een op de
factuur vermelde rekening.
4.2 Onverminderd overigens aan Stichting Wieërter Brandslang Evenemente toekomende
rechten, is wederpartij, in geval de wederpartij het verschuldigde bedrag niet tijdig en/of
volledig betaalt, dan wel anderszins toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar
verplichtingen tegenover Stichting Wieërter Brandslang Evenemente, van rechtswege in
verzuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn.
4.3 Stichting Wieërter Brandslang Evenemente is gerechtigd om de buitengerechtelijke
incassokosten te verhalen op de wederpartij. De kosten worden berekend conform de
“Staffel Kantonrechters” Rapport Voorwerk II. Het minimum bedrag aan
buitengerechtelijke incassokosten bedraagt € 37,00.
5. Levering, Risico
5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering alleen na
volledige betaling door wederpartij van het factuurbedrag.
5.2 Stichting Wieërter Brandslang Evenemente bepaalt de wijze van verzending en de
verzendroute.
5.3 Op wederpartij rust een afnameplicht.
5.4 Vanaf het moment dat Stichting Wieërter Brandslang Evenemente arrangementskaarten
ter aflevering aanbiedt aan de vervoerder (PostNL), berust het risico van tenietgaan of
achteruitgang (o.a. beschadiging, verlies, diefstal) van de arrangementskaarten bij de
wederpartij. Indien er sprake is van consumentenkoop, berust dit risico bij de wederpartij
vanaf de bezorging.
6. Controle en klachten
6.1 Wederpartij dient de arrangementskaarten direct bij ontvangst te controleren. Alle
klachten dienen Stichting Wieërter Brandslang Evenemente binnen bekwame tijd nadat
wederpartij eventuele onvolkomenheden of tekortkomingen bekend zijn geworden of
redelijkerwijze bekend hadden kunnen zijn, doch uiterlijk binnen twee weken na levering
van de arrangementskaarten, schriftelijk te hebben bereikt, onder nauwkeurige
omschrijving van de klacht(en).
6.2 Klachten graag mailen naar info@weerterbrandslang.nl.
6.3 Arrangementskaarten, waaromtrent wederpartij heeft gereclameerd, dienen zorgvuldig en
ongebruikt, onvermengd en onverwerkt te worden bewaard op een daartoe geschikte
plaats en op eerste verzoek van Stichting Wieërter Brandslang Evenemente voor nader
onderzoek aan Stichting Wieërter Brandslang Evenemente of een door haar aan te wijzen
derde, ter beschikking te worden gesteld door verzending van de arrangementskaarten
aan Stichting Wieërter Brandslang Evenemente op kosten van de wederpartij.
7. Bedenktijd en ontbinding
7.1 In geval van consumentenkoop heeft wederpartij gedurende veertien dagen na de
ontvangst van de arrangementskaarten het recht de koop te ontbinden door een daartoe
strekkende schriftelijke verklaring. In dat geval dient wederpartij de arrangementskaarten,
ongeopend en ongebruikt, ten spoedigste en voor eigen rekening aan Stichting Wieërter
Brandslang Evenemente retour te zenden. Stichting Wieërter Brandslang Evenemente zal
zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding het door de
wederpartij aan haar betaalde teruggeven.
8. Aansprakelijkheid Stichting Wieërter Brandslang Evenemente
8.1 Stichting Wieërter Brandslang Evenemente is niet aansprakelijk voor materiële of
immateriële schade die wederpartij en/of derden aan wie wederpartij de
arrangementskaarten ter beschikking stelt lijd(t)(en), tenzij er aan de zijde van Stichting
Wieërter Brandslang Evenemente sprake is van opzet of grove schuld. In het bijzonder is
Stichting Wieërter Brandslang Evenemente niet aansprakelijk voor gezondheidsschade.
8.2 Stichting Wieërter Brandslang Evenemente is niet aansprakelijk voor gevolgschade, directe
of indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade en/of winstderving.
8.3 De aansprakelijkheid van Stichting Wieërter Brandslang Evenemente is in alle
omstandigheden in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar
aansprakelijkheidsassuradeur in het gegeven geval uitkeert.
8.4 Indien assuradeuren niet tot uitkering overgaan of de schade niet door verzekering wordt
gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot driemaal de netto-factuurwaarde van de
betreffende levering, met een maximum van € 500.
8.5 Wederpartij zal Stichting Wieërter Brandslang Evenemente vrijwaren voor alle aanspraken,
ongeacht de aard en omvang daarvan, van derden en ziet te dezer van regres op Stichting
Wieërter Brandslang Evenemente af.
9. Partiële nietigheid, Afstand
9.1 Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een rechter
vernietigd wordt en/of nietig wordt geacht, wordt de bepaling geacht te zijn
geconverteerd in een bepaling die, voor zoveel mogelijk met behoud van de inhoud en
strekking daarvan, niet vernietigbaar/nietig is.
9.2 Indien niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden wordt verlangd door Stichting
Wieërter Brandslang Evenemente, brengt dit niet mee dat Stichting Wieërter Brandslang
Evenemente afziet van het recht in enig geval wel strikte naleving te verlangen.
10. Toepasselijk recht en bevoegd gerecht
10.1 Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen Stichting Wieërter
Brandslang Evenemente en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.