Deze privacy verklaring is geldig tot en met: 27-1-2023  

 

Privacy beleid Stichting Wieërter Brandslang Evenemente

Home


Over ons privacy beleid
Stichting Wieërter Brandslang Evenemente geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom
uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en
gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben
verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan
derden.
Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten
dienstverlening van Stichting Wieërter Brandslang Evenemente. De ingangsdatum voor de
geldigheid van deze voorwaarden is 01/07/2022, met het publiceren van een nieuwe versie
vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke
gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en
met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden
gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw
gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u
aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon
voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.
Over de gegevensverwerking
Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten)
opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.
Webwinkelsoftware
Onze webwinkel is ontwikkeld met webwinkelsoftware van Studio077. Persoonsgegevens die u
ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden niet met deze partij
gedeeld. Studio077 heeft geen toegang tot uw gegevens. Studio077 is op basis van de
overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende
beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de
toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Studio077 maakt geen gebruik
van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de
software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.
Webhosting
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Studio077. Studio077 verwerkt geen
persoonsgegevens namens ons. Studio077 heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te
voorkomen. Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten
van Studio077. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen
getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens te voorkomen.
Studio077 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e- mailverkeer
vertrouwelijk.
Payment processors
Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform
van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens
zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie
behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te
verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle
hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw
persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s
dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer
dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
Verzenden en logistiek
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om de bestelling bij u te laten bezorgen. Wij
maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is
daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen.
PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In
het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze
partijen ter beschikking.
Facturatie en boekhouden
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de
diensten van Excel-Boekhouden.nl. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en
details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het
administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden
en opgeslagen. Excel-Boekhouden.nl is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens
vertrouwelijk behandelen. Excel-Boekhouden.nl gebruikt uw persoonsgegevens niet voor
andere doeleinden dan hierboven beschreven.
Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen
dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt.
Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en
wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact
met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet
met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve
verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op
grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.
Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel
onze dienstverlening verder te verbeteren.
Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen
persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Stichting Wieërter Brandslang Evenemente op grond van een
wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met
fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij
gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet
ons biedt daartegen verzetten.
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel
bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u
dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van
toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens
te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.
Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij
naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.
Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene
bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden
verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt
beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw
gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens
op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich
te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van
een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en
kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen
onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde
manier gebruiken.
Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben
op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking
doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een
reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende
e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze
gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze
gegevens hebben opgeslagen.
Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben
op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die
strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen
een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons
bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op
uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking
doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een
reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende
e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden
verwerkt.
Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben
op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt
een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt
dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u
op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij
hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.
Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer
voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden
gegarandeerd.
Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door of in opdracht van Stichting Wieërter Brandslang Evenemente. Als u
bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de
afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën
van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking
blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele
besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op
zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan
contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.
Cookies
Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit
vermeld in deze privacyverklaring.
Wijzigingen in het privacy beleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u
echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de
wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen
wij u daarvan per e-mail op de hoogte.
Contactgegevens
Stichting Wieërter Brandslang Evenemente
Korbeel 22, 6003 BR Weert, Nederland
Telefoon 06-28276253
E-mail info@weerterbrandslang.nl
Contactpersoon voor privacy zaken
De heer Rob Vaessen